۴ تیر ۱۳۹۴

دلیل شفاعت …

  امروز شاید سخت و جان فرسا رنگ سیاه ،  روزه ،تشنگی، گرما فردا شاید […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

باز گرما..با بهانه..

بهانه هاي زيادي را ديده بود اما اين بار عجيب بود در مغزت معمايي طرح […]