۱ شهریور ۱۳۹۳

دعای پیام بر…

مرا از سرزنش های اقوام و دوستان و یا به سخره گرفتن های توی خیابان […]