۲ اسفند ۱۳۹۱

طراوت جانم …

تـآبستان رفت پـآييز رفت زمستـآن همـ دارد می رود بهار نــزديكــ است چه زيباست طـراوت و تازگی […]