۲۱ آذر ۱۳۹۲

دل ـ پاك!

هر قدمی كـ‌ه بر میداشت صدایی جديد می شنيـد:” آهاي خوشگله نازتوووو شماره بدم؟؟ چند ميگيري؟؟ خانوووومي افتخار […]