۱ آذر ۱۳۹۳

گام هایت..

به گمانم ، فرشته ای هم مسئول ِ شمردن گامهای باوقار تو باشد، (۱) بانــو…
۱۳ بهمن ۱۳۹۲

تو يك فرشته اي!

در روزگاري كه : زن را به “تن” مي شناسند غيرت را “بددلي” مي نامند (۱) […]