۱ بهمن ۱۳۹۳

معجرت را دریاب…

دوباره مُحرَّم شد! بــاور کن اعضای بدنت را تا مُحرِم نکنی مَحرم ِ ارباب نمی […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۲

تو يك فرشته اي!

در روزگاري كه : زن را به “تن” مي شناسند غيرت را “بددلي” مي نامند (۱) […]