۱۲ بهمن ۱۳۹۵

چقدر عاشقی؟

مثبت دونه: واقعا اگر عاشق خدا هستیم چقدر برای حرفش ارزش قائلیم؟!!
۱۸ تیر ۱۳۹۴

عاشق مبآرز…

دیروز مردان سرزمین من اسلحه به دوش گرفتند برای مبارزه امروز دختران سرزمین من چادر […]