۴ تیر ۱۳۹۴

دلیل شفاعت …

  امروز شاید سخت و جان فرسا رنگ سیاه ،  روزه ،تشنگی، گرما فردا شاید […]