۱ آبان ۱۳۹۳
mah0

ماه بانو!

مــــــــاه، نور خورشید را به خودش میگیرد. چادر مشکی ِتو، گرمای خورشید را. و اینگونه […]