۲۵ خرداد ۱۳۹۲

شانه هايت…

در هياهـــوی اين روزهـــآ شور و هيجــان انتخـــآباتي ستـآدهـآ غــروب هــای شلــوغ بازارهــــآ حواستـــ بــود تنـــت نخـورد […]