۲۹ مرداد ۱۳۹۲

جواب ـ محبت …

قبــل تــر هــآ بـرای تشكــر ،‌شاخه گـُلی زيبـآ تقديم می كـردند ولی اين روزهــآ 【گـُـلي كبود و نيلی】،روی گــونه هــآ می كـآرند! […]