۲۲ شهریور ۱۳۹۲

استحياء…

چشم به قـــآمتت نمي دوزنــــد! (۱) اگـــر “تَمْشِى عَلَى اسْتِحْیَآءٍ” باشي (۲) اين را از […]