۷ اسفند ۱۳۹۱

نمره هاي بيست…

تو می توانی موهايت را بلـوند کنی و بريزی بيرون تا استادمآن، نگاهش بيشتر به تو باشد تو می توانی صدايت را […]