۱ مهر ۱۳۹۳

بندگی آشکار

بنـدگـی ام را آشکــارا به رخ می کشــم لذتـش بیشـتر است، از آزادی یـواشکـی تـو… […]