Banner corner : site parandehgharib.ir
۲۱ مرداد ۱۳۹۲
mashgh

مشق هاي دخترانه…

 مــرا ✿دخـتر خانـــوم✿ مے نـامــند غروری دارم که برای تنها نبودن ،‌ له نمی شود(۱) احساسی دارم كـ‌ه […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۲
siahi

روسياهي…

تمامـ ِ رنگ هاي دنيــا روسيیاه م شوند وقتی سياهی ِ چادرم ، قد عَلم میكند! چـﮧ خوب […]
۳۰ تیر ۱۳۹۲
shokhi

حساب ـ شوخي!

شنيده بودمـ “بهشت را بـﮧ بها میدهند ،نه به بهانه” اين حوالی صداي بسته شدن ـ دري […]
۷ تیر ۱۳۹۲
dalil0

صَلاح ِ‌ من…

بی خود برايم دليل و مدرك نياور! من يك دخترم می دانم كـ‌ه صـلاح من در […]