۳۰ بهمن ۱۳۹۲

دل بر!

می گفت : دلم میخواهد اینجور باشم مَردها نبینند! روزها گذشت و همچنان دلبـری می […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۲

تو يك فرشته اي!

در روزگاري كه : زن را به “تن” مي شناسند غيرت را “بددلي” مي نامند (۱) […]
۲۹ دی ۱۳۹۲

به خاطر او…

دخترك از گذشته اش پشيمان بود. خسته از نگاه هايهوس آلود اما خجالت می كشيد برگردد می ترسيد از همهمه […]
۲۱ آذر ۱۳۹۲

دل ـ پاك!

هر قدمی كـ‌ه بر میداشت صدایی جديد می شنيـد:” آهاي خوشگله نازتوووو شماره بدم؟؟ چند ميگيري؟؟ خانوووومي افتخار […]