۱۷ اسفند ۱۳۹۰

شجاع می شویم …!

خدا بزرگتر از اونہ که … جامعہ اقتضا می کنه که … مــــردم میگن که … مـــهم […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۰

زيبــــاے من…

*گفتـــــ: زيبــــا مي شوے! گفتمــــ :زيبا هستمــــ *گفتـــــ : زيباتر مے شوے گفتمــــ : زيبـــــاتر […]
۷ اسفند ۱۳۹۰

هر چہ كہ باشد…

بــــــــاران هم كہ ببارد اين من هستم و همان “ارزش” بـــــــــرف همـــــ كہ بريزد نمي […]